Skip to content

GPDR

1. Shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů

Při návštěvě www.inventer.de nejsou shromažďovány žádné osobní údaje.

Soubor protokolu našeho serveru anonymně ukládá následující informace pouze pro statistické účely: IP adresa návštěvníka, datum, čas a časové pásmo návštěvy, typ požadavku, typ protokolu a stav přístupu (např. stránka odeslána, stránka nenalezena, atd.), velikost požadovaných stránek a označení stránek, adresa webu, ze kterého jste nás našli (např. google.de), popis typu použité verze webového prohlížeče včetně operačního systému.

V případě údajů zaslaných dobrovolně, např. B. při přenosu dat z formulářů a datových listů uchováváme také osobní údaje. Osobní údaje ve smyslu GDPR jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Vaše údaje shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme po celou dobu zpracování vašeho nákupu, včetně případných následných záručních reklamací, pro naše služby, technickou správu a vlastní marketingové účely. Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám nebo jinak předány pouze v případě, že je to nezbytné pro účely zpracování smlouvy nebo fakturace nebo pokud jste k tomu předem dali souhlas.

Vaše osobní údaje budou vymazány za předpokladu, že neexistují žádné zákonné povinnosti k jejich uchovávání a vy jste uplatnili nárok na vymazání, pokud údaje již nejsou potřebné k plnění účelu, pro který byly uloženy, nebo pokud je jejich uchovávání nepřípustné pro jiné účely. zákonné důvody.

Základem zpracování údajů je váš souhlas, plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření (článek 6 odst. 1 písm. a nebo b GDPR).

Tyto údaje jsou námi chráněny prostřednictvím organizačních a technických opatření podle ustanovení BDSG (nové) a TDDSG.

Pokud požadujete konkrétní nabídky na technickou realizaci vyplněním vstupních formulářů, budou tyto údaje zaslány společnosti inVENTer GmbH e-mailem a nebudou uloženy na serveru. inVENTer může předat data pro podání nabídky zástupci závodu ve vaší oblasti, aby vám zaslal požadované informace.

2. Soubory cookie

Používání souborů cookie: Na určitých stránkách se používají soubory cookie, aniž bychom vás na to mohli upozornit. Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Ukládání cookies však můžete deaktivovat nebo si nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile jsou cookies odeslány.

3. Google Analytics

Tato webová stránka shromažďuje a ukládá data pro marketingové a optimalizační účely pomocí technologií Google Analytics (Google Inc.) (www.google.de/analytics). Z těchto údajů lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. Soubory cookie lze používat. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka webové stránky. Soubory cookie umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje shromážděné pomocí technologií Google Analytics nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou spojeny s osobními údaji o nositeli pseudonymu bez samostatného souhlasu dotčené osoby. Rádi bychom upozornili, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymní zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP). Pokud je anonymizace aktivní, Google zkracuje IP adresy v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, což znamená, že nelze činit žádné závěry o vaší identitě. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Uživatelé mohou ukládání cookies zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče. Kromě toho mohou uživatelé zabránit odesílání údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním online nabídky společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem: nástroje .google.com/dlpage/gaoptout.

4. Použití vašich údajů pro reklamní účely

Kromě zpracování vašich údajů za účelem zpracování vašeho nákupu u inVENTer používáme vaše údaje také k tomu, abychom s vámi komunikovali o vašich objednávkách, konkrétních produktech nebo marketingových kampaních a abychom vám e-mailem zasílali doporučení produktů nebo služeb, které by vás mohly zajímat. Tyto údaje používáme také k tomu, abychom vás poštou informovali o produktech a službách, které by vás mohly zajímat.

5. Smazání nebo zablokování dat

Dodržujeme zásady vyhýbání se datům a datové ekonomiky. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení zde uvedených účelů nebo jak je stanoveno v různých lhůtách uchovávání stanovených zákonem. Po zániku příslušného účelu nebo uplynutí těchto lhůt budou příslušná data rutinně a v souladu se zákonnými ustanoveními zablokována nebo vymazána.

6. Vaše práva na informace, opravu, blokování, výmaz a námitku

Máte právo kdykoli získat informace o vašich osobních údajích, které ukládáme. Máte také právo na opravu, zablokování nebo, kromě předepsaného ukládání dat pro obchodní transakce, na výmaz Vašich osobních údajů. Kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aby bylo možné kdykoli vzít v úvahu zablokování údajů, musí být tyto údaje pro kontrolní účely uchovávány v blokovacím souboru. Můžete také požádat o vymazání údajů, pokud neexistuje zákonná povinnost archivace. Pokud taková povinnost existuje, vaše údaje na požádání zablokujeme.

Můžete provést změny nebo odvolat svůj souhlas oznámením nám s účinností do budoucna.

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu.

7. Kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, žádostí o informace, žádostí nebo stížností, zašlete nám prosím e-mail na adresu: dsb(at)inventer.de nebo info@inventer.cz

8. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou v zásadě vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo s hrubým obsahem existuje vina z nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit publikování. Na našem webu používáme obrazový materiál od steffenwalther-photographics a od Fotolia.

9. Autorské a známkové právo

Autor se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat bezlicenční grafiky, zvukové dokumenty, video sekvence a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován pouze na základě pouhého zmínky.

Současný obsah webových stránek “inVENTer” společnosti inVENTer GmbH je chráněn autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Kopírování, překlad nebo použití obsahu, obrázků, grafiky a úryvků v elektronických systémech bez písemného souhlasu společnosti inVENTer GmbH je porušením autorských práv a je proto trestné.

10. Externí reference (odkazy)

Křížové odkazy (“odkazy”) na obsah poskytovaný jinými poskytovateli je třeba odlišit od našeho vlastního obsahu.

Společnost inVENTer GmbH je odpovědná pouze za informace zde obsažené („externí obsah“), k nimž je přístup k použití poskytován pouze prostřednictvím hypertextového odkazu, pokud přesně zná obsah a je pro ni technicky možné a rozumné je použít v případě, že zabránit nelegálnímu obsahu.

inVENTer GmbH tímto výslovně prohlašuje, že odkazované stránky v době vytvoření odkazu neobsahovaly žádný nezákonný obsah.

inVENTer GmbH nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od všech změn obsahu, které byly provedeny po umístění odkazu na odkazovaných stránkách.

11. Platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webové stránky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

Odpovědný orgán

A-INVENT
Husovo náměstí 148
341 01 Horažďovice
Česká republika

Telefon: + 420 376 382 177
E-Mail: INFO@INVENTER.CZ

Rychlý kontakt
close slider

    Srdečně vás vítáme u inVENTeru


    Po-Pá: 07:30 – 15:30